Om håndboken

Om håndboken 

Årlig beveger tusenvis av mennesker seg over landegrenser i håp om å slippe unna forfølgelse og overgrep, krig, undertrykking, generell usikkerhet og håpløse livsbetingelser. De fleste har som mål å etablere et nytt liv i trygge omgivelser, og de færreste har konkrete land i mente. De vil ut av elendigheten og inn i land som kan tilby bedre forhold. 

Blant dem som kommer til Norge vil det altså være personer som har vært utsatt for alvorlige overgrep, inkludert ulike former for seksuelle overgrep, i form av seksuell vold og tortur, menneskehandel, slaveliknende situasjoner og ekstreme ydmykelser. Dette kan ha skjedd forut for flukt i forbindelse med væpnet konflikt i hjemlandet, i forbindelse med arrest og fengselsopphold som ledd i politisk aktivitet eller liknende – og/ eller det kan ha skjedd underveis til det nye landet.  

Vi har ønsket å skrive denne håndboken for å styrke oppmerksomheten og kunnskapen om seksuell vold og overgrep mot gutter og menn på flukt og i væpnet konflikt og de konsekvenser dette har for den enkelte og for samfunnet. Samtidig ønsker vi å beskrive mulige måter å møte og støtte personer på som har vært utsatt for slik vold, og som befinner seg i Norge.  

Psykiske helseproblemer blant mannlige utsatte for seksuell vold, er som følge av hindringer og dårlig kunnskap, et tema som blir lite omtalt og derfor ikke blitt møtt med nødvendige tiltak. Samtidig vet vi at denne typen vold kan forårsake alvorlige kortsiktige og langsiktige psykiske plager hos den enkelte utsatte. Kunnskap om måter problemet kan møtes på må styrkes og gjøres tilgjengelig, spesielt blant de som i sitt daglige arbeid møter dem som kan ha vært utsatt. Vi ønsker å bidra til at flere i denne svært sårbare gruppen får nødvendig hjelp innenfor eksisterende hjelpetilbud.  

Vi vet at tidlig hjelp og støtte er svært viktig for fysisk og psykisk helse og rehabilitering. Samtidig vet vi at menn som har vært utsatt for denne form for vold, sjelden rapporterer om dette og dermed heller ikke får nødvendig medisinsk og psykologisk behandling. Med bakgrunn i kontakt med helsearbeidere innen psykisk helsevern, er det rimelig å slå fast at kun en liten andel asylsøkere, flyktninger og såkalte papirløse migranter mottar psykologisk behandling i spesialisthelsetjenesten i Norge.  

Dette er ikke en terapihåndbok. Den skal bidra til å styrke forståelsen av traumer og gi praktiske tilnærminger til det å hjelpe, blant annet gjennom forslag til tilnærminger og måter å møte problemer eller reaksjoner som den enkelte utsatte har. Håndboken kan være et verktøy for hjelpere som møter unge gutter og menn som de antar kan ha vært utsatt for seksualisert vold og bidra til å møte de psykologiske behovene disse har på best mulig måte. Spørsmål og vurderinger knyttet til det å henvise videre til annen hjelp, og til det å få til avtale med den enkelte om å følge opp problemene videre.

Håndboken kan leses, studeres og diskuteres, øvelsene kan prøves ut og benyttes i gruppearbeid om dette emnet, så vel som i det direkte arbeidet med utsatte personer. Vi ønsker at håndboken kan supplere og utdype kunnskap og forståelse for denne problematikken for alle som er engasjert i dette arbeidsfeltet.  

Håndboken er utviklet for hjelpere som ønsker å yte kultursensitiv psykososial hjelp og støtte til gutter og menn som har overlevd kjønnsbasert vold (KBV)1 og seksuelle traumer under katastrofer, konflikter og krisesituasjoner, på flukt eller etter å ha ankommet Norge. Håndboken legger spesielt vekt på å ha en kultursensitiv tilnærming for å kunne møte gutter og menn i alle aldre, kulturell, religiøs bakgrunn og seksuell legning. Målet er at den psykososiale hjelpen til utsatte gutter og menn blir styrket og at flere i denne sårbare gruppen får nødvendig hjelp og støtte, både i de sammenhenger de befinner seg, slik som asylmottak, bofellesskap eller liknende, og innenfor eksisterende hjelpetilbud både på første og andrelinjenivå.