Psychological first aid: facilitator’s manual

2013World Health Organization

Psychological first aid: Facilitator’s manual for orienting field workers. Перша психологічна допомога: Посібник фасилітатора з орієнтації працівників на місцях. This manual is designed to orient helpers to offer psychological first aid (PFA) to people following a serious crisis event. PFA involves humane, supportive and practical assistance for people who are distressed, in ways that respect their dignity, culture and abilities. Цей посібник призначений для проведення орієнтації помічників у сфері надання першої психологічної допомоги (ППД) людям, які пережили серйозну кризову подію. ППД передбачає надання лю дям у стані дистресу гуманної, підтримуючої та практичної допо моги з повагою до їхньої гідності, культури і можливостей. Available in Ukrainian and in English.

Key wordsPsychological first aid

CountriesGlobal

CategoryManuals and guidelines